Algemene voorwaarden

Voor alle cursussen, opleidingen, activiteiten, evenementen  en workshops geldt dat deze alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. 
Wanneer een cursus waarvoor je je hebt ingeschreven niet doorgaat, ontvang je daarvan bericht. De kosten dienen voor aanvang van een
cursus te zijn voldaan; dit kan door middel van een bankoverschrijving of contant op de eerste cursusdag in de winkel.

Aanmeldingen
1. Aanmelding van een cursus voor een vastgestelde cursusdatum dient schriftelijk te geschieden door de cursist. De aanmelding kan zowel
via de post of per email geschieden. Na ontvangst van de benodigde persoonsgegevens ontvangt de cursist zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging.
2. Prijzen zijn in Euro en inclusief de wettelijke BTW tenzij anders aangegeven.
3. Alle tarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen.
4: Annulering, wijziging en overmacht door Spiritual Balance
Spiritual Balance behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelnemers minimum aantal deelnemers is 4) of (onvoorziene) calamiteiten
of weersituaties een cursus te annuleren. Waar mogelijk zal Spiritual Balance een passend alternatief aanbieden. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk zijn, kan Spiritual Balance de cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.
5. In het geval van wijziging in de cursusdata door  zal de deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer
de deelnemer niet in staat is om op de gewijzigde cursusdata deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden reeds verrichte betalingen teruggestort.
6. Wijziging en annulering door deelnemer
Verandering van cursusdata door deelnemer is niet mogelijk tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Voor het omzetten van een training of
trainingsdatum wordt € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht, tussen 3 en 1 week voor de cursus € 50,00, binnen 1 week voor de cursus
​worden de hieronder beschreven annuleringskosten in rekening gebracht.
7. Annulering, wijziging en deelname aan cursussen dient steeds schriftelijk per brief of per mail plaats te vinden.
8. Afhankelijk van de manier waarop Spiritual Balance de schriftelijke annulering ontvangt worden de volgende annuleringskosten in rekening
gebracht:
-Tot 5 weken voor aanvang van de cursus € 20,00 administratiekosten.
-Tussen 5 en 3 weken voor aanvang van de cursus administratiekosten ad € 50,00.
-Tussen 3 en 1 week voor aanvang van de cursus 50% van de cursuskosten.
-Binnen 1 week voor aanvang van de cursus en tijdens de cursus 100% van de cursuskosten.
9. Inschrijfgelden voor de opleidingen worden na annulering niet geretourneerd, en blijven, indien nog niet voldaan, openstaan als kosten voor
de cursist / student.
10.Betaling. Het verschuldigde cursusgeld dient binnen de gestelde betalingstermijn te zijn bijgeschreven op rekeningnummer 123.898.72 tnv
L. Paaij o.v.v. het factuurnummer, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.
11. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan de
wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke
en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer.
12. Bij niet-tijdige betaling wordt de deelnemer de toegang tot de cursus geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het
verschuldigde bedrag alsnog vooraf per bank of contant te voldoen. Bij een cursus of workshop kan dit uitsluitend voor aanvang van de cursus.
13. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en/of de verstrekte documentatie in enigerlei
vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Spiritual Balance worden verzorgd.
14. Aansprakelijkheid. Elke deelname aan een cursus is voor eigen risico van de cursist. Spiritual Balance is niet aansprakelijk voor schade 
door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer. Spiritual Balance is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal
van uw persoonlijke bezittingen. Spiritual Balance is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een medecursist als
gevolg van het onderling oefenen van en op een medecursist voor, na of tijdens de cursus.
15. Spiritual Balance erkent geen enkele aansprakelijkheid voor wat de deelnemer na de cursus, training of opleiding met de opgedane kennis
doet.
16.Uitsluiting van deelname
Spiritual Balance behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus of workshop
belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. In een geval van uitsluiting door bovengenoemde reden, blijft
de betalingsverplichting in stand.
17. Consulten; wilt u een consultafspraak annuleren, dan dient u dit minimaal 48 uur van tevoren kenbaar te maken. bij niet-tijdige annulering wordt het volledige consulttarief in rekening gebracht.